• Pedagog specjalny

   • Pedagog specjalny to nauczyciel, który wie, jak nauczać i wspierać osoby z określonymi trudnościami.

     

    W Publicznej Szkole Podstawowej im. A. Mickieiwcza w Olszanach

    rolę pedagoga specjalnego pełni

    Pani Anna Borowiec.

     

    Grafik pracy pedagoga specjalnego

     

    poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
    12:05 - 13:05 12:05 - 14:05 - 10:05 - 11:05 07:40 - 09:10
          12:05 - 13:05  
          13:05 - 14:05  

     

     

    Zadania pedagoga specjalnego w PSP Olszany:

     

    1. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz ucznia

    • rekomendowanie dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności
    • prowadzenie badań i działań diagnostycznych w związku z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia: stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów
    • przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów
    • określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia

    2.  Współpraca z zespołem mającym opracować IPET

    • opracowanie, ale też realizacja programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
    • zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

    3. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów

    • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki,
    • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
    • dostosowanie sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
    • dobór metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.

    4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla:

    • rodziców,

    • uczniów,

    • nauczycieli

    5. Współpraca z innymi podmiotami

    • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
    • placówkami doskonalenia nauczycieli,
    • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
    • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
    • dyrektorem,
    • pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną,
    • pomocą nauczyciela,
    • pracownikiem socjalnym,
    • asystentem rodziny,
    • kuratorem sądowym.

    6. Przedstawianie propozycji radzie pedagogicznej propozycji dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie ww. zadań.