• Rada Rodziców PSP Olszany

   • Jak co roku, we wrześniu, odbywają się wybory do Rady Rodziców. W roku szkolnym 2023/2024 przedstawicielami tego niezwykle ważnego organu Szkoły zostali:

     

    Małgorzata Nowak

    Przewodniczący Rady Rodziców

    Marta Waligórska

    Zastępca PrzewodniczącegoRady Rodziców

    Maria Bogacka

    Skarbnik

    Andżelika Bajor

    Sekretarz

    Dagmara Łasak, Sandra Wójtowicz, Monika Figurak

    Członkowie  Rady Rodziców

     

     

     

     

    Wyciąg ze Statutu PSP Olszany

     

    Rozdział 3

    Rada Rodziców

    §50

     

     

    1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły.
    2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły.
    3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych opiekunów z każdego oddziału szkolnego wchodzącego w skład szkoły;
    4. Celem rady rodziców jest reprezentowanie szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia jej statutowej działalności.
    5. Szczególnym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
    6. Zadaniem rady rodziców jest w szczególności:
     1. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
     2. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;
     3. zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
      • znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
      • znajomość statutu szkoły, regulaminów szkolnych, „Wewnątrzszkolnych zasad oceniania”,
      • uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
      • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,
      •  określanie struktur działania ogółu rodziców oraz rady rodziców.
    7. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
    8. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
     1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły obejmującego treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;
     2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
     3. opiniowanie projektów planów finansowych składanych przez dyrektora szkoły;
     4. opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
     5. opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. rada rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
     6. opiniowanie decyzji dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. Wzór jednolitego stroju, określa dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców;
     7. opiniowanie eksperymentu pedagogicznego do wprowadzenia w szkole;
     8.  opiniowanie formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;
     9.  opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
     10.  opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych, w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu.
    9. Ustala się, że projekty dokumentów opracowane przez organy kierowania szkołą, których opiniowanie jest ustawową kompetencją Rady Rodziców, powinny być przekazane przewodniczącemu rady w formie pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed ich rozpatrzeniem. Rada dla uzyskania pomocy w opiniowaniu projektów może zaprosić ekspertów spoza swego składu.
    10. Rada Rodziców może:
     1. wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
     2. występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;
     3.  delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;
     4.  delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
    11. Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji konkursowej na dyrektora szkoły.
    12. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
     1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
     2. szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców;
     3. zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.
    13. Tryb wyboru członków rady:
     1. wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;
     2. wybory do Rady Rodziców przeprowadza się według następujących zasad:
      • wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe,
      •  w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun ucznia szkoły,
      • komisję wyborczą powołują rodzice na zebraniu wyborczym rodziców,
      • wychowawca klasy zapewnia odpowiednie warunki pracy komisji wyborczej i organizację wyborów,
      • karty do głosowania na zebranie wyborcze rodziców przygotowuje wychowawca klasy,
      •  niezwłocznie po podliczeniu głosów, komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborów,
      • do Rady Rodziców wchodzą wybrani przewodniczący rad oddziałowych,
      •  organem odwoławczym na działalność komisji wyborczych jest dyrektor szkoły,
      • skargi i uwagi na działalność komisji wyborczych, wyborcy mogą składać do 3 dni po dacie wyborów.
    14. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.