• Samorząd Uczniowski PSP Olszany

   • We wrzesniu 2023, jak co roku, wybierany jest w szkole Samorząd Uczniowski. W roku 2023/2024 przedstawicielami SU zostali:

     

    Angelika Ferents

     Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

     

    Lena Fudała

    Zastępca Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego

     

    Lena Magiera

    Skarbnik Samorządu Uczniowskiego

     

    Gabriela Łukasin i Oliwia Filipczyk

    Członkinie Samorządu Uczniowskiego

     

    Magdalena Straube

    Opiekun Samorządu Uczniowskiego

     

     
     
     

    Wyciąg ze Statutu PSP Olszany

     

    Rozdział 4

    Samorząd uczniowski

    § 51.

    1. W Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Olszanach działa samorząd uczniowski, zwany dalej samorządem.
    2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
    3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
    4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
    5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
     1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
     2.  prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
     3.  prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
     4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
     5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
     6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
     7. opiniowania organizacji szkoły, a szczególności dni wolnych od zajęć.
    6. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły.
    7. Podmiot, do którego samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować się do treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne wymagają odpowiedzi niezwłocznej.
    8. Samorząd ma prawo opiniować, na wniosek dyrektora szkoły - pracę nauczycieli szkoły, dla których dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej.
    9. Uczniowie mają prawo odwołać organy samorządu na wniosek podpisany przez 20% uczniów szkoły.
    10. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 9, stosuje się następującą procedurę:
     1. wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniów - wraz z propozycjami kandydatów do objęcia stanowisk w organach samorządu - wnioskodawcy przedkładają dyrektorowi szkoły;
     2. dyrektor szkoły może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego wśród uczniów; może to zadanie zlecić opiekunowi samorządu, pedagogowi, psychologowi lub wychowawcom;
     3. jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory nowych organów samorządu;
     4. wybory winny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia.