• Zajęcia dodatkowe

   •  

     

    • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas I-III (Dorota Demkiewicz):

    czwartek 12:15 - 13:00

    Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej, ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu lub szkole. Grupa, w której odbywają się zajęcia liczy od dwóch do pięciu osób, gdyż mała liczebność podnosi efektywność zajęć. Zajęcia mają za zadanie rozwijać oraz aktywizować funkcje osobowościowe i intelektualne uczniów, pomóc im w pełni uczestniczyć w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Każdy uczestnik terapii ma do zrealizowania indywidualny program terapii stworzony w oparciu o zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i nauczyciela prowadzącego grupę. Podczas zajęć uczniowie uczą się nowych rzeczy i doskonalą umiejętności, które już zdobyli, umacniają wiarę we własne możliwości i są zachęcani do większej samodzielności.

     

    • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas I-III (Dorota Demkiewicz)

    wtorek 11:20 - 12:05

    Celem zajęć wyrównawczych jest przybliżenie uczniom obowiązujących, podstawowych treści z edukacji polonistycznej i matematycznej, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które sprawiają największe problemy uczniom. Zajęcia te mają na celu wyrównanie zaległości w opanowaniu poszczególnych, wiodących zagadnień oraz rozwijanie i doskonalenie niezbędnych umiejętności: czytania, pisania, konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, logicznego myślenia, stosowania poznanych reguł.

     

    • zajęcia logopedyczne dla klas I-III (Magdalena Ciężki):

    wtorek 12:15 - 13:00

    Na zajęcia logopedyczne w pierwszej kolejności kwalifikowani są uczniowie posiadający opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w której zawarte są wskazania do podjęcia terapii w szkole. Zajęcia prowadzone są grupie do 4 osób i trwają 45 minut.  W naszej szkole staramy się stworzyć odpowiednie warunki, w których dziecko będzie się czuło komfortowo i bezpiecznie. Metody i formy pracy oraz zakres poszczególnych ćwiczeń są dostosowane do wieku, możliwości i potrzeb uczniów. W czasie zajęć wykorzystywane są różnorodne pomoce dydaktyczne oraz programy multimedialne, które wspomagają terapię logopedyczną. Wykorzystywanie zabaw w procesie kształcenia sprawności językowych uatrakcyjnia i uprzyjemnia terapię, a przede wszystkim zwiększa motywację dzieci do ćwiczeń. 

     

    • Koło Szachowe (Jakub Janowicz):

    poniedziałek 7:30 - 8:15

     

     

    • Szkolne Koło Sportowe - SKS  (Jakub Janowicz):

    piątek 14:10- 14:55