• Regulamin świetlicy szkolnej 2023/2024

   • REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2023/2024

    przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza

    w Olszanach

     

    1. Świetlica szkolna pracuje w godzinach  od 6:30-7:30 oraz 11:00-15:30 i jest pozalekcyjną formą dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
    2. Tygodniowy czas pracy świetlicy wynosi 26 godzin.
    3. Dokumenty świetlicy szkolnej opracowywane są co roku przez wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzane przez dyrektora szkoły.
    4. W roku szkolnym 2023/2024 wychowawcami świetlicy szkolnej w pierwszym semestrze są: p. Jakub Janowicz, p. Marta Górska, p. Magdalena Straube. W drugim semestrze: p. Maria Karkowska, p. Jakub Janowicz, p. Marta Górska.

     

    ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

     

    1. Do zadań świetlicy należy:
    1. Organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy.
    2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
    3. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań.
    4. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego.
    5. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej,  kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.
    6. Rozwijanie samodzielności i samorządności.
    7. Współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi.
    8. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.
    1. Wychowawcy świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:
    • Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań.
    • Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
    • Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
    • Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
    • Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
    • Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
    • Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.

     

    PRAWA I OBOWIĄZKU UCZNIA NA ŚWIETLICY

     

    1. Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do:
    • Wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;
    • Korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu lekcji;
    • Wpływa na planowanie pracy w świetlicy;
    • Korzystania z organizowanych form dożywiania.
    1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
    • Systematycznego udziału w zajęciach;
    • Usprawiedliwiania swojej nieobecności
    • Nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy (osoby, które chcą się zwolnić z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),
    • Dbanie o porządek i wystrój świetlicy,
    • Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
    • Kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych, respektowania poleceń nauczyciela – wychowawcy,
    • Przestrzegania regulaminu świetlicy

     

    ZASADY PRZYJĘCIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

     

    1. Do świetlicy przyjmuje się wychowanków :
    • na prośbę rodziców lub opiekunów;
    • na wniosek dyrektora szkoły
    1. Decyzję o przyjęciu ucznia do świetlicy podejmuje Zespół Kwalifikujący składający się z wychowawców świetlicy oraz dyrektor szkoły na podstawie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA wypełnionej przez rodziców/opiekunów. Karty są do pobrania w sekretariacie szkoły lub świetlicy szkolnej.
    1. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane dotyczące:
    • imiona i nazwisko ucznia, klasę
    • czas przebywania ucznia w świetlicy szkolnej w ciągu tygodnia;
    • informację o odbiorze ucznia ze świetlicy (imiona i nazwiska osób, które oprócz rodziców będą przyprowadzać i odbierać dziecko);
    • dokładny dzień  i godzina, o której dziecko samodzielnie może wyjść do domu
    • kontaktu z rodzicami (telefon do zakładu pracy opiekunów);
    • do karty prosimy o załączenie zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu rodziców, co przyspieszy procedurę przyjęcia dziecka do świetlicy

    UWAGA! W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawcę świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.

    1. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy szkolnej mają uczniowie z klas I-IV, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki z powodu wykonywanej pracy zawodowej i dalsi członkowie rodziny nie mogą takiej opieki zapewnić dziecku po zakończonych lekcjach w szkole oraz uczniowie z rodzin niepełnych, wielodzietnych i z rodzin zastępczych.
    1. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyjęcia dziecka do świetlicy decyzją dyrektora szkoły
    1. W związku z ograniczonymi możliwościami lokalowymi w roku szkolnym 2023/2024, związanymi z budową hali przy głównym budynku szkoły  prosimy o wyrozumiałość ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w świetlicy.

     

    SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY:

    1. Wychowawca świetlicy odnotowuje obecność ucznia w dzienniku, a czas opuszczenia świetlicy odnotowuje godziną odjazdu autobusu, na który uczeń został odprowadzony.
    2. Wychowawcy świetlicy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów od chwili rozpoczęcia zajęć w świetlicy do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych, a także po lekcjach do chwili odebrania dziecka przez rodzica lub opiekuna lub odprowadzenia ucznia do autobusu.
    3. Na autobus uczniów z budynku szkoły odprowadzają wychowawcy świetlicy. W tym czasie nadzór nad świetlicą sprawuje wyznaczony pracownik obsługi.
    4. Wychowawcy świetlicy mają obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w świetlicy lub o powtarzających się nieobecnościach uczniów.
    5. O nagannym zachowaniu uczniów podczas zajęć w świetlicy wychowawca świetlicy powiadamia wychowawcę danego ucznia.

     

    DOKUMENTACJA ŚWIETLICY:

     

     

    1. Pracę świetlicy szkolnej reguluje dokumentacja świetlicy składająca się z:

     

    • Rocznego Planu Pracy świetlicy szkolnej zatwierdzony przez Dyrektora szkoły na początku roku szkolnego.
    • Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
    • Regulaminu świetlicy.
    • Dziennika zajęć.
    • Rocznego sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.